[rstr_selector]

AGROSAVETNIK, 1. jul 2018.

Ministarstvo poljoprivrede je donelo Pravilnik o podsticajnim programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima. Njime se propisuju vrste podsticaja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac prijave na konkurs za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku i po pojedinim vrstama podsticaja.

Podsticaji obuhvataju podršku programima za investicije u razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje, primarne stočarske proizvodnje, kao i podsticaje za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Podsticaji za podršku programima za investicije u razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje obuhvataju nabavku nove opreme i mašina za primarnu biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, primarnu proizvodnju voća i grožđa, primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, za ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, za proizvodnju žitarica industrijskog i krmnog bilja, za obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti korova i štetočina, za navodnjavanje useva.

Što se tiče opreme i mašina za unapređenje primarne stočarske proizvodnje, tu je obuhvaćena nabavka mašina za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane kabaste stočne hrane, nove opreme i mašina za manipulaciju i distribuciju tečnog, čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka, oprema kojom se štiti dobrobit životinja, oprema za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja, nova oprema za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, nova oprema i mašine za pčelarstvo.

Pored toga podsticaji su namenjieni i za nabavku kvalitetnih priplodnih grla i to junica mlečnih kombinovih rasa starosti od 12 do 31 mesec, u momentu izdavanja računa u nabavci, junica tovnih rasa starosti 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci. Bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca, za nabavku grla ovaca i koza i to starosti od 6 do 18 meseci, nabavku svinja, nazimica starosti od 7 do 12 meseci, suprasnik nazimica starosti 9 do 12 meseci, nerastova starosti od 7 do 12 meseci, kao i selekcionisanih pčelinjih matica.

Podsticajima se ne nadoknađuju porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost, carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća, troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično, troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi, kupovina polovne opreme, mehanizacije i materijala, doprinos u naturi odnosno sopstveni rad i materijal podnosioca prijave.

– Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ako je kao nosilac, odnosno član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva prvi put upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u godini koja prethodi godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs i nalazi se u aktivnom statusu. To se u ovom slučaju  odnosi samo na lice koje je prvi put upisano kao nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva 2017. godine i ako je na dan podnošenja prijave na konkurs imalo navršenih 18 godina ili u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs ima navršenih najviše 40 godina, objašnjava Slađana Petrić iz čačanske Poljoprivredne savetodavne i stručne službe.

Opšti i posebni uslovi

Što se tiče opštih uslova za odobravanje prava na investicije,  potrebno je da lice nije započelo realizaciju investicije, da za investiciju za koju podnosi prijavu na konkurs ne koristi podsticaj po nekom drugom osnovu, da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita, da nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje, da nije bio korisnik podsticaja po osnovu propisa kojim se uređuju podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u prethodnoj godini, da je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i da dobavljač i podnosilac prijave na konkurs ne predstavljaju povezana lica.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje u slučaju  podsticaja za primarnu biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru podrazumevaju da lice mora imati manje od pola hektara proizvodnje u zaštićenom prostoru, zatim za nabavku opreme i mašina za poljoprivrednu proizvodnju voća i grožđa mora imati manje od dva hektara jagodičastog ili manje od pet hektara ostalog voća, odnosno od 0,2 do 100 hektara površina pod grožđem, zatim od 0,1 do 50 hektara površina pod cvećem ili manje od 3 hektara površina pod povrćem, odnosno manje od 50 hektara pod aromatičnim lekovitim biljem. Takođe, mora imati manje od 50 hektara pod žitaricama, industrijskim ili krmnim biljem. Što se tiče grla u stočarskoj proizvodnji maksimum je da ima do 19 krava ili da ima do 150 ovaca, odnosno do 30 krmača ili do 100 svinja u turnusu da bi mogao da ostvari pravo na podsticaje.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na konkurs, koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, odnosno Uprava za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu.

– Posle ovog pravilnika trebalo bi uskoro da izađe konkurs. Procedura je da se podnosi prijava uz koju se prilaže predračun za nabavku investicije koji ne sme biti stariji od 30
dana od dana podnošenja prijave na konkurs. Dostavlja se takođe izjava dobavljača da može izvršiti isporuku predmetne investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem prijave na konkurs. Takođe se podnosi uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležne Poreske uprave, uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javni prihodi izdato od strane nadležnih organa jedinice lokalne samouprave, potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu, izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca prijave na konkurs, a takođe treba priložiti i kopiju rešenja upis u Vinogradarski registar za one koji se bave vinogradarskom proizvodnjom.

Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz prijavu na konkurs ne mogu biti stariji od 30 dana od dana podnošenja.

Sva dokumenta koja se dostavljaju Upravi za agrarna plaćanja uz prijavu na konkurs treba da glase na podnosioca prijave i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

– Nakon prijema dokumentacije vrši se obrada podataka i bodovanje, odnosno rangiranje prispelih prijava. Uzimaće se u obzir vrsta investicije, najviša bodova će donositi proizvodnja jagnjećeg, goveđeg, junećeg, odnosno jarećeg mesa, proizvodnja povrća, cveća, voća, grožđa, aromatičnog i lekovitog bilja. U obzir će se uzimati i da li je osoba muškog ili ženskog pola, pa će više bodova imati ako je nosilac gazdinstva osoba ženskog pola. Rangiraće se i da li podnosilac prijave ima odgovarajuće obrazovanje iz oblasti poljoprivrede, veterine, prehrambene tehnologije i da li je reč o stečenom visokom ili srednjem obrazovanju.  U obzir se uzima i stepen razvijenosti opštine gde se nalazi prebivalište podnosioca prijave, status podnosioca prijave po pitanju toga da li je zaposlen ili ne, odnosno ako je na dan podnošenja prijave na konkurs prijavljen na osnovu PIO za poljoprivrednike – zaposlen isključivo u poljoprivredi ili je nezaposlen duže od dve godine ili manje od dve godine. Uzimaće se u obzir i da li je podnosilac prijave na području sa otežanim uslovima privređivanja u poljoprivredi i gledaće se broj članova uže porodice, i naravno ako je veći broj članova nosiće i više bodova.

Ukoliko ispunjava određeni element rangiranja, podnosilac prijave uz prijavu na konkurs treba da dostavi i dokaz o stečenom visokom obrazovanju i onda će imati i više bodova, zatim dokaz od Nacionalne službe za zapošljavanje o trajanju perioda nezaposlenosti, dokaz o svojstvu osiguranika Fonda za PIO poljoprivrednike i izjavu o broju članova uže porodice i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje na osnovu rang liste, a do utroška raspoloživih sredstava utvrđenih u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Rešenjem se podnosiocu prijave odobrava da u roku od 90 dana od prijema rešenja u potpunosti realizuje prihvatljivu investiciju iz predračuna i podnese Upravi propisanu dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija investicije.

– Prilikom dokazivanja da je izvršio realizaciju investicije po rešenju, dostaviće Upravi za agrarna plaćanja račune o realizovanju investiciji, otpremnicu za nabavku te investicije, dokaz o izvršenom plaćanju i to potvrdu o izvršenom prenosu sredstava ili izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može se dostaviti samo fiskalni isečak. Takođe, mora dostaviti garantni list za izvršenu nabavku, odnosno, izjavu dobavljača, ukoliko predmetna investicija ne podleže garanciji. Potrebno je dostaviti jedinstvenu carinsku ispravu ukoliko je podnosilac zahteva direktno sam izvršio uvoz predmetne investicije. Kada je u pitanju nabavka kvalitetnih priplodnih grla, mora da dostavi uverenje o zdravstvenom stanju životinja overen od strane nadležnog veterinarskog inspektora, kao i uverenje o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla, tj. pedigre, as za podsticaje kod pčelinjih matica uverenje o poreklu matice izdato od strane glavne odgajivačke organizacije.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljive investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

– Maksimalan iznos podsticaja za junice mlečne i kombinovane rase iznosi 140.000 dinara po grlu, za junice i bikove tovne rase 125.000, za dviske, odnosno ovce i koze 20.000 dinara, za dvisca 30.000, za nazimice 18.000, za suprasne nazimice i nerasta 24.000 hiljade dinara, dok je kod pčelinjih matica 600 dinara. Maksimalan iznos podsticaja prema ovom pravilniku koji korisnik može da ostvAri u jednoj kalendarskoj godini iznosi 1.500.000 dinara i može jednim zahtevom obuhvatiti više investicija.

Pravilnikom je propisano da korisnik podsticaja namenski koristi, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine od dana isplate podsticaja za nabavku opreme za primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju, odnosno u roku od pet godina od dana isplate podsticaja za nabavku mašina za primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju.

– Podnosilac zahteva mora voditi računa da nakon realizacije investicije ne sme otuđiti tu investiciju, a dužan je da kvalitetne priplodne junice mlečne i kombinovane rase drži najmanje tri godine od dana nabavke na svom gazdinstvu, dok kvalitetno priplodno grlo dviske, dvisca, nazimice, suprasne nazimice i nerasta mora da drži najmanje dve godine. Selekcionisanu pčelinju maticu mora držati najmanje tri godine od dana nabavke. Ukoliko se desi da nakon nabavke u nekom periodu dođe do uginuća nekog grla, onda je on dužan da u roku od 30 dana od dana uginuća pošalje obaveštenje Upravi, odnosno prijavi nastalo uginuće da ne bi morao da vraća podsticaje.

Objavljivanje konkursa očekuje se ovih dana kada će se i znati rok za podnošenje zahteva.

U Ivanjici raspisana tri konkursa za poljoprivrednike

U Ivanjici su 25. juna raspisana tri konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi. Opštinska uprava će ove godine subvencionisati nabavku opreme za pčelarstvo i mlekarstvo, kao i kupovinu kvalitetnih grla ovaca.

– Konkursi se odnose na subvencionisanje nabavke opreme za pčelarstvo, subvencionisanje nabavke muzilica i nabavke kvalitetnih priplodnih ovaca. Što se tiče konkursa za nabavku kvalitetnih priplodnih ovaca, zahtev mogu podneti fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu. Konkurišu u startu sa predračunom, čekaju odobrenje investicije. Predviđeno je bodovanje i rangiranje podnosilaca zahteva, nakon čega ćemo objaviti rang listu i doneti rešenja za odobravanje prava na ove podsticaje. Inače, konkursom je predviđeno da podnosilac zahteva nabavi 10 kvalitetnih priplodnih grla ovaca starosti do 7 meseci u momentu podnošenja zahteva, a grla moraju biti pod kontrolom osnovne odgajivačke organizacije. Vrednost koju odobravamo je 80% od vrednosti predračuna sa kojim konkurišu, a maksimalan iznos podsticaja po korisniku je 120.000 hiljada dinara. Konkurs je otvoren do 9. jula ili do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe u iznosu od 10.500.000 dinara, objašnjava Dušica Madžarević, mlađi savetnik za poslove poljoprivrede u Odeljenju za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Zahteve po konkursu za subvencionisanje nabavke opreme za muzilice primamo do 20. jula, a zahtevi će se odobravati po redosledu podnošenja do utroška sredstava u iznosu od 600.000 hiljada dinara. Uz zahtev se prilaže račun o izvršenoj nabavci muzilice, fiskalni isečak, otpremnica i garantni list. Vrednost subvencije je 65% od visine priloženog računa umanjenog za iznos PDV-a. Konkurs za subvencije nabavke opreme za pčelarstvo je sličan kao i za nabavku opreme za muzilice, s tim  što smo limitirali vrednost računa sa kojim poljoprivrednici konkurišu i ta vrednost može biti do 30.000 dinara. Iznos podsticaja je 65% od visine priloženog računa umanjenog za vrednost PDV-a, i takođe odobravamo zahteve po redosledu prijema do 20. jula ili do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe koji iznose 1.430.000 dinara.

Поделите вести

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Сродне вести

Агро инфо | Агросаветник | Вести | Одабране вести

Због прогнозираних јутарњих мразева воћарима се саветује примена мера заштите

21.03.2024
Агро инфо | Агросаветник | Вести | Одабране вести

Воће цвета кад му време није

28.02.2024
Агро инфо | Агросаветник | Вести | Одабране вести

Рок за подношење захтева за подстицаје у биљној производњи продужен

26.02.2024