AGROSAVETNIK, 31. januar 2021.

AGROSAVETNIK, 31. januar 2021.

0

Državni podsticaji za poljoprivredu imaju sve značajniju ulogu u poslovanju porodičnih gazdinstava. U vremenu kada sela odumiru, a poljoprivredni proizvođači se bore sa različitim problemima u poslu, intervencije države putem državnih podsticaja za poljoprivredu mogu bitno usporiti negativne promene u sektoru agrara, kako one demografske tako i ekonomske. Mogu uticati na povećanje produktivnosti gazdinstva, kao i na smanjen rizik zaduživanja. Međutim, mogu imati I negativan uticaj na efikasnost poljoprivrednih gazdinstava onda kada se koriste za pokriće rastućih troškova usled pogrešnih odluka u poslovanju. Savetodavci u oblasti agrara navode da je veoma važno da poljoprivredno gazdinstvo dobro poznaje svoje kapacitete i ograničenja i da ima određeni biznis plan, kako bi podsticaje u poljoprivredi moglo da iskoristi za kvalitetnije planiranje buduće proizvodnje.

Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini, Vlada je propisala obim sredstava, vrste i maksimalne iznose po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za tekuću godinu. Podsticajna sredstva mogu se koristiti za različite namene – od kupovine grla stoke, preko elektrifikacije polja, do organske proizvodnje i podsticaja za mlade poljoprivrednike, objašnjava Biljana Janjić, savetodavac za agroekonomiju u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Čačak.

– Podsticajna sredstva u okviru mere podrške ruralnom razvoju mogu se koristiti za sledeće namene: za investicije i nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje, kako u biljnoj tako i u stočarskoj proizvodnji; za nabavku kvalitetnih priplodnih grla; za izgradnju i opremanje objekata. U ovoj godini, takođe su opredeljena sredstva i za nabavku novih traktora, a kao i u prošloj godini prepoznata je potreba za investicijama za elektrifikaciju polja. Pored toga, sredstva su opredeljena i za one koji žele da unaprede kvalitet vina i rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i za one koji se bave organskom proizvodnjom, bez obzira na to da li je u pitanju biljna ili stočarska proizvodnja. Ovom uredbom i ove godine za podršku mladima u ruralnim područjima opredeljena su sredstva kao i u prethodnih nekoliko godina. Podsticaji se isplaćuju u maksimalnom iznosu od 50% u vrednosti mera ruralnog razvoja za sva područja u kojima nisu otežani uslovi rada u poljoprivredni, a za područja u kojima su otežani uslovi rada u poljoprivredi podsticaji iznose 65%.

Podizanje višegodišnjih zasada vinove loze takođe je obuhvaćeno ovogodišnjom raspodelom podsticaja, navodi sagovornica. Prema Pravilniku o podsticajima za investicije u višegodišnje zasade vinove loze, podsticaji se odnose na fizičko-hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju;  izradu vinogradarskog projekta; pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju; nabavku sadnica vinove loze; nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno kolja kod zasada vinove loze sa odomaćenim sortama koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima. U Pravilniku se navodi da pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu i ako su upisana u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

– Visina podsticaja kreće se u maksimalnom iznosu od 60%. I ove godine Ministarstvo je opredelilo sredstva u vidu regresa premije osiguranja i oni se isplaćuju u maksimalnom iznosu od 40% od plaćene premije osiguranja u područjima gde nije otežano bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, odnosno 45% od plaćene premije osiguranja u područjima u kojima je otežano bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Izuzetak predstavljaju Moravički, Zlatiborski, Podunavski, Šumadijski i Kolubarski okruzi, gde je visina podsticaja u maksimalnom iznosu od 70% od plaćene premije osiguranja zbog šteta odnosno elementarnih nepogoda koje su poslednjih godina u ovim područjima bile izražene.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za podsticaje za elektrifikaciju polja u 2021. godini. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se u periodu od 1. februara do 1. septembra tekuće godine, kaže Biljana Janjić.

– Podrška investicijama se isplaćuje u maksimalnom iznosu od 90% od vrednosti mere ruralnog razvoja. Predmet podsticaja po ovom javnom pozivu obuhvata nabavku kablova, ostale prateće opreme kao i pripremu terena i priključaka na elektromrežu. Najviši ukupni iznos podsticaja po ovom javnom pozivu je 800 hiljada dinara, pri čemu pravo na konkurisanje imaju sva fizička lica nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva kao i pravna lica, zadruge i preduzetnici. Uslov po ovom javnom pozivu je da se konkuriše na ostvarivanje prava preko predračuna za predmetnu investiciju koji ne sme da bude stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, kao i potvrde od JP „Elektroprivreda Srbije“ da je ta katastarska parcela koja je predmet investicije obuhvaćena projektom izgradnje elektromreže srednjeg ili visokog napona i da je na njoj moguć priključak na elektromrežu.

Što se tiče podsticaja u organskoj proizvodnji, svi zainteresovani za podnošenje zahteva za podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji moraju ispunjavati tri uslova, odnosno: da su sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključili ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja; da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje imaju zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju; da u naredne tri godine od godine za koju su ostvarili pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuju metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje su ostvarili pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju.

Zahtevi za sredstva opredeljena Uredbom za direktna davanja u 2021. godini podnose se od 1. marta do 30. aprila tekuće godine. Biljana Janjić poziva sve poljoprivredne proizvođače da se na vreme pripreme kako bi ispoštovali ovaj rok.

– Neke subvencije su ostale iste kao i u prošloj godini. Premija za mleko ostaje 7 dinara po litru mleka. Osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju iznose 5200 dinara po hektaru obradivih površina, a podnošenje zahteva traje od 1. marta do 30. aprila. Podsticaji za kvalitetne mlečne priplodne krave ostaju 25.000 dinara, za tovne bikova 15.000 dinara, za kvalitetne priplodne ovce i ovnove odnosno koze i jarčeve 7000 dinara.

Od 1. februara počinje podnošenje zahteva za podsticaje za tov junadi, jagnjadi, jaradi ili svinja.

– Svi oni koji su predavali ta grla od 1. jula prošle godine mogu od 1. februara početi sa podnošenjem zahteva. I ove godine je ostalo da se može maksimalno podneti 3 zahteva u periodu slanja – za tovnu junad minimum tri grla po zahtevu, a za tovnu jagnjad 10 jagnjadi po zahtevu. Od 1. februara, svi poljoprivredni proizvođači koji nemaju umatičene krave, odnosno koji imaju krave koje su umatičene a ne mogu da ostvare pravo od 25.000 dinara zbog broja koji je određen drugim Pravilnikom, podnose zahteve za krave čija se telad koriste za tov, u iznosu od 20.000 dinara. Ovom prilikom pozivam poljoprivredne proizvođače da spreme svoju dokumentaciju i da na vreme krenu sa podnošenjem zahteva.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je i plan poziva za IPARD podsticaje za poljoprivredu u 2021. godini, a javni pozivi u skladu sa merama 1, 3, 7 i 9 očekuju se u toku godine, objašnjava sagovornica.

– Prema tom Planu poziva, od 1. aprila do 30. juna tekuće godine trajaće prijavljivanje za Meru 1  – investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, u koju spada izgradnja i opremanje objekata uključujući i nabavku opreme i druge mehanizacije, izuzev traktora. Za ovu meru je opredeljeno više od 6,6 milijardi dinara. Javni poziv za Meru 3, odnosno investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, biće otvoren od 4. maja do 15. Jula, a za ovu meru opredeljeno je više od 2,35. Zainteresovani za Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, za koju je opredeljeno oko 1,8 milijardi dinara, moći će da se prijavljuju od 1. juna do 30. avgusta tekuće godine. Mera 9 koja podrazumeva tehničku pomoć, otvorena je cele godine i iznos opredeljenih sredstava je oko 150 miliona dinara.

PODELI

POSTAVI ODGOVOR